Hình ảnh ghi lại những lần ra mắt sách Bích Xuân tại Paris và các nơi trong tiểu bang Hoan Kỳ
Từ năm 1994 đến 2004
             
                                                                                                                 Photos

           Paris 2004                  Washington DC 2004                        Houston TX 2004                      Phoenix USA 2004                          Montreal 2004

       

Vidéos gala
                                                                    

                                                                                                                               des livers      

     
       

              

RA MẤT SÁCH: NHỮNG TIỂU BANG Ở HOA KỲ
                                                                                                        
                                                                                                                                        Bấm vào tấm hình để xem  1998

                                                                                                                                                                        
                       

                                                                                                                                                          Bấm vào tấm hình để xem 1997  


                   

                                                                                                        1996                                                                                     

                                                 

                                                1994                                    
          Paris (France)      Montréal (Canada)  San Jose California
     
 Activités Littéraires  Bich Xuan