Những buổi văn nghệ kỷ niệm 10 năm trong thi ca Bích Xuân 1994 - 2004


             
                                                                                                          
Xin vui lòng chờ một tí hình ảnh sẽ hiện ra


Gala 1à kỷ niệm 10 năm  trong thi ca tại Paris 2004    


Washington DC  2004      Buổi tịệc tại nhà anh chị Trịnh Linh tại Virginia Washington DC  2004  Gala tại Phoenix  2004  Montreal- Canada  2004   


 
 Cùng văn nghệ sĩ tại Montreal  do nhạc sĩ Lê Dinh tổ chức 2004 (phần 1)    
Giới thiệu Bích Xuân  


Cảm tưởng văn nghệ sĩ trong buổi văn nghệ 10 năm nhìn lại
 trong thi ca  tại Paris 2004