Festival de Cannes_Photos Bich Xuan


*
        
Video Festival  de Cannes  cameraman, editing: bichxuan
 Festival  Du Cinéma Américan Deauville
       
Video Festival  Du Cinéma Américan Deauville _Cameraman,editing: Bích Xuân


Vi Vi  USAHoai Phương Paris


 
 Đông Lan VN


Lưu Vĩnh Kha USA

Giang Phương  FINLAND


Diễm Sương USA


Anh Thư Paris

Đan Nguyễn Paris


 

Phương Dung  NorwayVideo Défilé Champs Éllysées Paris


****