Photos et Video mariage & reportage de Bích Xuân    
Mariage 

        
Video Mariage
 Cameraman,editing: bichxuan

Anniversaire .QÚY
   

       
Anniversaire Mr. Qúy

Anniversaire 50 ans de  mariage Dr Phan Khắc Tường và Mộng SươngVideo Anniversaire 50 ans de mariage
 Cameraman,editing: Bich Xuan
*

Festival de Cannes_Photos Bich Xuan


 
 
                                                                                                                                                                 Bich Xuan                                                                                            Cannes
   

Video Festival  de Cannes  cameraman, editing: bichxuan


Photoraphe Bích Xuân


 

Hot Grill  ( in Dallas Texas)_ Photo Bích Xuân


  
Ca sĩ Hoài Phương Paris_photos Bích Xuân

 
 
  
Ca sĩ Đông Lan-đến từ Việt Nam_Photos Bích Xuân

 
 
Ca sĩ Hoài Phương _Photos Bich Xuân

Ca sĩ Đang Nguyên- photos bichx xuan


Video  Défilé Champs Éllysées Paris
Camaraman, editing: Bich Xuan


Défilé Champs Éllysées Paris 2016 Photos Bích Xuân

Carnaval Paris -PhotosBích Xuân


Video Festival  Du Cinéma Américan Deauville _Cameraman,editin: Bích Xuân

 


Festival du Cinéma Américan de Deauvill_Photos Bich Xuan