Website Suhsi Mr Hai
 
             Nhà hàng Shusi mrhai                 Nhà hàng Shusi mrhai                   Nhà hàng Shusi mrhai
                        Mr Hai bịt mắt                        Trổ ngón nghề                  Chuẩn bị món Shusi
                    Mr Hai và  học viên        Mr Hai giải thích về món Suhsi     Học viên đang tập làm món Suhsi